fundacja przestrzenie dziedzictwa

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

e-mail: fundacjapd[at]protonmail.com

tel. +48 12 00000000

Copyright by FUNDACJA PRZESTRZENIE  DZIEDZICTWA 2019-2020 – All rights reserved

STATUT

FUNDACJI PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

 

I. Zasady ogólne

§ 1

1. Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1491 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Ewę Kocój i Łukasza Kocój, zwanych w dalszej części umowy Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Słowik w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,  przy ulicy Profesora Stefana Myczkowskiego nr 1 LU 3 , w dniu 2 października 2019 roku (Rep. A numer 1912/2019).

 

§2

Fundacja prowadzi działalność statutową  dla ogółu społeczeństwa.

 

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest  miasto Kraków.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.
 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może używać skrótu  oraz odpowiednich znaków graficznych i tekstowych.

 

§ 4

 1. Ministrem odpowiedzialnym za nadzór właścicielski jest  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem własnym.

 

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

2. Fundacja używa pieczęci  z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej  oraz osobami fizycznymi.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający inne organizacje.

 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Fundacja może tworzyć fundusze do realizacji konkretnych projektów i celów.

 

II.  Cele, formy i zakres działalności

 

§ 7

Celami fundacji są:

 1. inicjowanie, prowadzenie, wspieranie oraz promocja wszelkich form działalności dotyczących nauki, a szczególnie:  dotyczących rozwoju nauki, podnoszenia jej jakości, projektów naukowych, badawczych i popularyzatorskich, odkryć naukowych, działań na rzecz upowszechniania nauki,  a także wspierania naukowców;

 2. prowadzenie oraz wspieranie badań i projektów dotyczących szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego,  pamięci i tożsamości, a także ochrona dóbr kultury, w tym przed ich  zapomnieniem i zniszczeniem;

 3. kultura i sztuka, w tym szczególnie badanie, tworzenie, prowadzenie i wspieranie: działalności kulturalnej, projektów kulturalnych oraz wszelkich  działań dotyczących ochrony i upowszechniania kultury; 

 4.   prowadzenie, inicjowanie i wspieranie wszelkich działań w zakresie  oświaty, edukacji i wychowania;

 5. badanie i wspieranie  wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w tym szczególnie  w zakresie służącym:  rozwojowi nauki i kultury, rozwojowi indywidualnemu jego obywateli, podnoszeniu ich wiedzy,   poprawie i ochronie poziomu życia i zdrowia,  ochronie środowiska naturalnego, zrównoważonemu rozwojowi, wzrostowi aktywności zawodowej i  przedsiębiorczości,  zachowaniu wolności i praw, rozwojowi demokracji, zapewnieniu pomocy  i opieki społecznej  dla potrzebujących;

 6. promocja, budowanie  i wspieranie społeczeństwa informacyjnego i sieciowego mającego łączyć społeczności, a także zapewniać rzetelność i łatwość dostępu do potrzebnych informacji i wiedzy;

 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju regionów, działania na rzecz mniejszości narodowych i  etnicznych, integracji cudzoziemców;

 8. turystyka i  krajoznawstwo,  zwłaszcza w powiązaniu z  innymi celami Fundacji;

 9.  działalności  i badania na rzecz integracji europejskiej i pozaeuropejskiej,  rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w Polsce, Europie i na świecie,  w duchu  poznania, zrozumienia, wzajemnego zbliżenia,  budowania mostów oraz  wymiany wiedzy i doświadczeń, a także wzajemnego  podnoszenia poziomu i komfortu  życia; 

 10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania pomocy Polonii i Polakom za granicą; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 11. organizacja, wspieranie i rozwój gospodarki i przedsiębiorczości, współpraca i wspieranie działania przedsiębiorstw  oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, a także wszelkie działania zapewniające zrównoważony rozwój;

 12. ekologia,  ochrona i zrównoważony rozwój środowiska naturalnego, czyste źródła energii, energia odnawialna, energooszczędność, efektywność energetyczna i działania dotyczące obniżki gazów cieplarnianych,  działania dotyczące  ochrony zwierząt i roślin, a także zachowania  i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

 13. ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)  i profilaktyki zdrowotnej, propagowania zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania się,  upowszechniania kultury fizycznej;

 14.  działalność wspierająca  opiekę i pomoc społeczną, wspieranie rodziny, działalność na rzecz integracji  oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie, organizacja i promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez  pracy, a także zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pomoc potrzebującym;

 15. działalność dobroczynna i charytatywna dla potrzebujących.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizację,  prowadzenie,  uczestniczenie, udział i wspieranie aktywności, projektów,  inicjatyw i programów badawczych, naukowych, popularnonaukowych, popularyzatorskich, turystyczno-krajoznawczych, ekologicznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz informacyjnych    dotyczących różnych aspektów życia kulturalnego, społecznego  i gospodarczego Polski, Europy  i innych krajów na świecie;

 2. organizowanie, wspieranie oraz prowadzenie badań i wypraw badawczych, naukowych, popularyzatorskich,  a także ustanawianie staży, stypendiów, funduszy, nagród, szkoleń w Polsce i na świecie i dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi;

 3. tworzenie, prowadzenie  i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów, ekspertyz, prognoz, a także działalność interwencyjna, monitorująca i kontrolna;

 4.  gromadzenie, archiwizowanie, dokumentowanie,  opracowywanie, przetwarzanie, udostępnianie, upowszechnianie i promocja wiedzy, zasobów i informacji dotyczących celów Fundacji, a zwłaszcza będących rezultatami aktywności, w których bierze bezpośrednio i pośrednio udział Fundacja;

 5. kompleksowa digitalizacja zasobów obejmujących inicjatywy Fundacji;

 6. opracowanie, kreowanie, tworzenie i budowa map i szlaków oraz odpowiednich baz danych i  portali internetowych  oraz innych przedstawień multimedialnych związanych z celami Fundacji;

 7. inicjowanie,  budowa, prowadzenie, wspieranie ośrodków informacyjnych,   a także stron internetowych, portali, map, blogów tematycznych, galerii elektronicznych, internetowych muzeów, e-archiwów, e-wystaw,   kont i postów na  portalach społecznościowych etc;

 8. pozyskiwanie, zakup, gromadzenie i wykorzystywanie: ruchomości i nieruchomości, środków trwałych, sprzętu, urządzeń i materiałów, eksponatów, oprogramowania, licencji i wartości niematerialnych, książek, albumów i filmów i muzyki, umożliwiających i służących do realizacji celów Fundacji;

 9.  nieodpłatne  i płatne udostępnianie, wypożyczanie, najem, przekazywanie posiadanych ruchomości i nieruchomości innym instytucjom i organizacjom a także osobom fizycznym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji;

 10. ochronę walorów ekologicznych, przyrodniczych i kulturowych,  wykupy, dzierżawę, rewitalizacja  lub stosowanie innych form opieki dla terenów i zasobów ekologicznie, przyrodniczo i kulturowo cennych;

 11. działania na rzecz upowszechniania nauki  w Polsce i na świecie, w tym prowadzenie, wspieranie, promocja i upowszechnianie wartościowych wyników prac naukowych, badawczych, popularyzatorskich z różnych dziedzin nauki;

 12. promowanie, kreowanie i wspieranie wysokojakościowych współczynników i metod w nauce poprawiających jej jakość, rzetelność i rozwój;

 13.  organizowanie, prowadzenie, wspieranie wystaw, wernisaży, koncertów, pokazów, projekcji filmowych i multimedialnych,   a także muzeów lokalnych, ośrodków, jednostek, instytucji, w tym w oparciu o posiadane i wynajmowane ruchomości i nieruchomości;

 14.   prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,  filmowej, multimedialnej,  edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej, wspierającej rozwój czytelnictwa i badań nad nim;

 15. upamiętnianie  historycznych wydarzeń, miejsc oraz wybitnych postaci w dziejach Polski, oraz innych narodów, zarówno w kraju, jak i za granicą;

 16. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, dyskusji, zjazdów etc.;

 17.  szeroko pojęta działalność edukacyjna   w tym tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych, organizacja kursów, szkoleń;

 18. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie kampanii, akcji i programów społecznych, edukacyjnych, oświatowych,   organizowanie konkursów i zbiórek zarówno tradycyjnych jak i w Internecie;

 19.  budowanie środowiska opiniotwórczego w formalnych i nieformalnych relacjach pomiędzy społecznościami różnych regionów Polski i Europy oraz innych krajów na świecie, a także skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu pasjonatów, twórców, artystów, uczonych        oraz działaczy w kraju i za granicą;

 20. współpraca międzynarodowa i prowadzenie badań i działań   poza granicami kraju, wspieranie wzajemnych kontaktów i współpracy Polski z innymi krajami;

 21. prowadzenie i wspieranie programów informacyjnych, monitorujących, interwencyjnych i szkoleniowych;

 22.  prowadzenie inicjatyw interdyscyplinarnych łączących  nowoczesne technologie  z działalnością naukową i kulturalną oraz łącząca różne dziedziny nauki z  kulturą, oświatą  i edukacją, techniką, ochroną środowiska i zdrowia, rozwojem przedsiębiorczości oraz aktywizacją i opieką społeczną;

 23. prowadzenie i wspieranie działalności doradczej, zarządczej,  kontrolnej  i eksperckiej oraz współpraca z instytucjami  i organizacjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi społecznymi i prywatnymi, osobami prawnymi  a także osobami fizycznymi;

 24. wspieranie aktywności zawodowej, artystycznej, rozwoju zainteresowań różnych osób i grup społecznych, niezależnie od ich wieku, w tym między innymi poszukujących nowych dróg rozwoju, zagrożonych wykluczeniem i utratą pracy,  posiadających różnorodne problemy adaptacyjne,  zdrowotne,  niepracujących, bezrobotnych i wymagających pomocy, inwalidów i niepełnosprawnych poprzez wspieranie finansowe i niefinansowe, działania edukacyjne i szkoleniowe oraz  aktywny udział (płatny i bezpłatny) w projektach Fundacji, a także zatrudniania w Fundacji; wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez pomoc,  wspieranie tworzenia miejsc pracy, przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, organizacja i pomoc w tworzeniu nowych firm niezależnie od formy prawnej,  wspierania organizacji i tworzenia startupów;

 25. organizacja,  wspieranie, wdrażanie i promowanie  zrównoważonego rozwoju pracowników, zrównoważonego balansu między rozwojem zawodowym a osobistym,  nowych strategii, standardów, technik i metod rozwoju, zarządzania i budowania jakości w organizacjach oraz nowoczesnych metod komunikacji;

 26. inicjatywy i działania, które promują i wspierają podstawową profilaktykę celem zachowania i ochrony zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym w     szczególności: leczenie, terapię i psychoterapię, prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia, życie i wypoczynek w środowisku wolnym od  zanieczyszczeń oraz związaną z tym konieczność dbania o otaczające środowisko naturalne, rozwój kultury fizycznej i sportu, wzmacnianie więzi i solidarności społecznej oraz walka z wykluczeniem społecznym jako przyczyny problemów zdrowotnych, emocjonalnych i psychicznych;

 27. wszelkie działania proekologiczne,  zapewniające ochronę  środowiska i poprawę jego kondycji,  ochronę roślin i zwierząt,    przeciwdziałające niekorzystnym zmianom klimatu,  wspierające uprawy proekologiczne,  usuwanie zanieczyszczeń, wspierania czystych i  odnawialnych  źródeł energii oraz rozwiązań energooszczędnych efektywnych energetycznie, zapewniania odpowiednich rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem chroniącym zasoby i środowisko naturalne planety dla przyszłych pokoleń.

 28. promocję i organizację oraz wspierania wolontariatu;

 29. wspierania leczenia, terapii, psychoterapii i rehabilitacji potrzebujących;

 30. wspieranie i prowadzenie opieki, leczenia, adopcji, ochrony zwierząt i roślin;

 31. członkostwo w organizacjach branżowych związanych z celami Fundacji;

 32. współpraca z  ekspertami, recenzentami, specjalistami;

 33. współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi,  instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami państwowymi oraz prywatnymi, a także osobami fizycznymi.

 

§ 9

1.Realizacja celów o których mowa w paragrafie 7 i 8  może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność płatna pożytku publicznego.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może inicjować, organizować i wspierać  działalność innych organizacji pozarządowych, osób prawnych, instytucji państwowych i prywatnych, przedsiębiorstw,   organizacji nie posiadających osobowości prawej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

III. Władze Fundacji

§ 10

1. Organami Fundacji są:

          a. Konwent Fundatorów zwany dalej Konwentem,

          b. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,

          c. Rada Fundacji zwana dalej Radą.

2. Konwent może powołać uchwałą inne organy Fundacji.

3. Fundatorzy na podstawie odpowiedniej uchwały  wybierają pierwszy skład Zarządu i  Rady.

 

A. Konwent

§ 11

 

 1. Konwent jest organem stanowiącym i opiniującym.

 2. W skład Konwentu wchodzą wszyscy Fundatorzy działający osobiście oraz  dodatkowo osoby powołane przez Konwent jednomyślnie spośród zstępnych Fundatorów w dowolnym czasie.

 3. Każdy członek Konwentu może reprezentować Konwent wobec Zarządu.

 4. W przypadku śmierci członka Konwentu  w jego miejsce może zostać powołany jeden ze spadkobierców wskazany przez pozostałych spadkobierców. Powołanie odbywa się w wyniku jednomyślnej zgody pozostałych członków Konwentu.

 

§ 12

1. Do kompetencji Konwentu  należą:

a) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji ,

b) uchwalanie zmian celów Fundacji,

c) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących rozpoczęcia i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie wysokości funduszu założycielskiego przeznaczonego na tą działalność,

d) wybór, powołanie i odwoływanie   członków  Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa,

e) wybór, powołanie i odwoływanie członków Rady,

f) podejmowanie  decyzji i uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

g) podejmowanie decyzji i  uchwał w sprawie połączenia z innymi fundacjami lub innymi organizacjami,

h) podejmowanie decyzji i uchwał o likwidacji Fundacji, wyborze Likwidatora i przeznaczenia jej majątku,

i) reprezentowanie Fundacji w umowach  z członkami Zarządu, w tym również jeżeli są członkami Konwentu,

j) określanie wynagrodzenia członków Zarządu i członków Konwentu za wykonane czynności na rzecz Fundacji.

2. Konwent może podjąć decyzję o powołaniu  lub likwidacji innych organów Fundacji.

 

§ 13

 1. Posiedzenia Konwentu są zwoływane w miarę potrzeb:

           a. z własnej inicjatywy któregokolwiek z członków Konwentu,

          b. na  wniosek Zarządu lub Rady,

        w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty  zawiadomienia wszystkich członków Konwentu.

 1. Decyzje Konwentu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Konwentu z zastrzeżeniem punktu 3 i 4.

 2. Decyzje w sprawie dołączenia do Konwentu konkretnego spadkobiercy członka Konwentu lub zstępnego Fundatorów podejmuje Konwent jednomyślnie w pełnym składzie.

 3. Wybór, powołanie i odwołanie członków Zarządu  podejmuje Konwent w pełnym składzie  większością 2/3 głosów.

 4. Członkowsko w Konwencie wygasa w przypadku rezygnacji lub śmierci  jego członka.

 5. Uchwały Konwentu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie w terminie statutowym.

 6. Członkowie Konwentu mogą brać udział odpłatnie  w projektach Fundacji. W umowach z Fundacją reprezentuje ich wtedy Zarząd.

 

B. Zarząd

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje  działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz oraz ustala kierunki jej działania.

 2. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na czas nieoznaczony, a ich liczba jest określana przez Konwent w zależności od potrzeb Fundacji.

 3. Członkowie Zarządu są powoływani lub odwoływani  w dowolnym czasie przez Konwent.

 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania.

 5. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

 6. W razie trudności z uzgodnieniem stanowiska w sprawie wyboru Zarządu przez Konwent,  Zarząd pełni jednoosobowo najstarszy wiekiem członek Konwentu.

 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 15

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy  nie przypisane innym organom Fundacji w tym szczególnie:

a) realizacja uchwał i zaleceń Konwentu,

b) określanie kierunków i planów działalności statutowej,

c) ustalanie  budżetu Fundacji,

d) uchwalanie  rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

e) sporządzanie i przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji,

f) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,

g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

h) uchwalanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania organów Fundacji,

i) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji; tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych,

j) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, dotacji i zapisów, 

k) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji, za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego, który wymaga dodatkowo uchwały Konwentu,

l) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

m) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji,

n) powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i projektów,

o) ocena działalności powołanych sekcji i zespołów,

p) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie,

q) ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji oraz zasad porządku pracy, 

r) współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,

s) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów   państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą,

t) współdziałanie z innymi organami powołanymi przez Konwent,

u) powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska kierownicze lub samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

w) zatrudnianie, ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników,

v) ustalanie na bieżąco zakresu i form działalności Fundacji zarówno płatnej i  bezpłatnej,

x) zgłaszanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Fundacji w tym zgłaszanie  odpowiednich zmian w statucie w tym zakresie, po potwierdzeniu  uchwałą przez Konwent.

 

§ 16

 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.

 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania  Fundacji wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu działającego jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 3.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu wieloosobowego.

 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.

 5. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu  jest głosem rozstrzygającym.

 6. Zarząd może powołać pełnomocnika do wykonywania  określonych  spraw i  zadań.

 

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

 3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

 4. Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszeni wszyscy członkowie Konwentu lub Rady, bądź ich  przedstawiciele.

 

§ 18

1. Zarząd obowiązany jest do rozważenia i  ustosunkowania się do stanowiska Rady, w którym wyrażone zostały zastrzeżenia, co do sposobu kierowania działalnością Fundacji lub co do zgodności uchwał podejmowanych przez Zarząd z celami statutowymi lub z innymi przepisami prawa.

2. Zarząd zobowiązany jest do rozważenia stanowiska  i ustosunkowania się do uwag Rady dotyczących jej propozycji zmian programowych lub kierunków rozwoju Fundacji.

 

§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcję bezpłatnie lub  odpłatnie na podstawie umowy o dzieło, zlecenia, albo mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym stanowisku, w tym z wydzielonym zakresem czynności. W takiej umowie Fundację reprezentuje jeden z członków  Konwentu.

2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć  odpłatnie  we wszystkich projektach Fundacji. Wynagrodzenie z tego tytułu może być wystawione w postaci umów o dzieło, umów zlecenia i dodatków do umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu Fundację reprezentuje wtedy jeden członek Konwentu.

3. Wysokość wynagrodzenie członków Zarządu za pełnione funkcje oraz dodatkowe czynności i wynagrodzenia z tytułu udziału w projektach ustala Konwent.

 

C. Rada

§ 20

 1. Rada jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla Zarządu  i Konwentu.

 2.  Rada składa się z co najmniej z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady,  a ich liczba jest określana przez Konwent w miarę potrzeb.

 3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Konwent.

 4. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 5. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony przez Konwent spośród kandydatów własnych lub rekomendowanych Konwentowi przez Radę.

 6. Członkostwo w Radzie ustaje z datą odwołania przez Konwent.

 7. Przewodniczący Rady zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.

 8. Członkostwo w Radzie wygasa automatycznie na skutek  śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.

 9.  Posiedzenia Rady mogą odbywać się w dowolny sposób, w tym tradycyjnego spotkania, w  drodze korespondencyjnej, drogą mailową, telekonferencji lub wideokonferencji.

 

§ 21

Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w  związku małżeńskim,  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) z wyjątkiem przewidzianym w ust. 5d i  5e niniejszego paragrafu członkowie Rady  pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia;

d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów, w tym koszty podróży;

e) mogą prowadzić odpłatnie dla Fundacji prace związane z działalnością statutową, doradczą, księgową oraz prawną zlecone im przez Zarząd oraz brać udział  bezpłatnie i odpłatnie we wszystkich projektach Fundacji;

f) w umowach i rozliczeniach finansowych z członkami Rady Fundację reprezentuje Zarząd.

 

§ 22

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

2. Ustalenia z posiedzeń Rady zapisywane są w formie uchwał i przekazywane do wiadomości odpowiednim organom Fundacji.

3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

4. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 23

1. Do zadań Rady należy:

a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu;

c) czuwanie na kierunkiem i opiniowanie nowych kierunków rozwoju Fundacji,

d) wspieranie działań statutowych Fundacji;

e) kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał  w zakresie ich zgodności ze statutem;

f) opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd;

g) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

h) rekomendowanie Konwentowi  kandydatów na członków Rady Fundacji - zgodnie z treścią § 20 statutu;

i) składanie do Konwentu wniosku, o odwołanie na podstawie §21   statutu, określonego członka Rady z jej składu.

 

§ 24

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

     a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

     b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 25

1. Fundacja może w przyszłości rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem:

        a) zatwierdzenia odpowiedniej uchwały przez Zarząd określającej dokładny zakres tej działalności

        b) dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Konwent uchwały Zarządu odpowiednią uchwałą     Konwentu, określającą dodatkowo fundusze Fundacji przeznaczone na tę działalność,

        c) dokonanie przez Zarząd rejestracji działalności gospodarczej Fundacji w odpowiednim rejestrze sądowym.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd.

3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 

V. Majątek Fundacji

 

§ 26

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przeznaczone dla Fundacji w akcie jej ustanowienia, stanowiące fundusz założycielski oraz mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód (przychód minus koszty) przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

  2. darowizn, dotacji, zapisów  i spadków pochodzących z kraju i zagranicy,

  3. dochodów z dotacji, subwencji oraz grantów krajowych i międzynarodowych,

  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  5. dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji,

  6. odsetek i depozytów bankowych i instytucji rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

  7. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację o ile zostanie ona  zarejestrowana  i pod warunkiem spełnienia warunków o których mowa w § 25  statutu.

 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

 

§ 27

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony cel działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 28

Niedopuszczalne jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie  majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. Zmiana statutu i celów Fundacji

§ 29

1. Zmiana statutu  wymaga odpowiedniej uchwały Konwentu.

2.Konwent uprawniony jest do zmiany celów, dla których Fundacja została powołana. Zmiana celów Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

3. Zmiany  w statucie, w tym  celów Fundacji mogą być zgłaszana do sądu rejestrowego przez członków Konwentu lub Zarządu wyłącznie łącznie z podpisaną odpowiednią uchwałą Konwentu.

 

VII. Likwidacja Fundacji

 

§ 30

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatora Fundacji  powołuje i odwołuje  Konwent.

 

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Konwentu na rzecz działającej w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub innych organizacji o zbliżonych celach do celów Fundacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

FUNDACJA PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa